Mevzuat

MADDE 1-DERNEĞİN ADI: Sakarya Sosyal Gelişim Derneği’dir.

MADDE 2-DERNEĞİN MERKEZİ: Sakarya’dır.

MADDE 3-DERNEĞİN AMAÇLARI:

3.1.1- İnsanların; milli, manevi, ahlaki ve evrensel değerlere bağlı; bilgi ve  beceri yönünden günümüz ve gelecek dönemin gereklerine göre donanımlı; hukukun üstünlüğünü ve insan haklarını benimsemiş; çevreye duyarlı; bedenen ve ruhen sağlıklı ve zinde;  üstün vasıflı, eğitimli, kültürlü, görgülü; sevgiye dayalı hizmet üreten; ülkesini, milletini ve tüm insanlığı seven; olayları gerçek boyutları ile kavrayıp olumlu yöne yönlendirebilecek analitik ve kritik düşünme yeteneğini edinmiş kişiler olarak yetişmesine katkıda bulunarak, böyle fertlerin oluşturduğu mutlu ve huzurlu bir toplum oluşmasını sağlamak.

3.1.2- Eğitim, kültür, yardımlaşma, dayanışma, iletişim, çevre ve sağlık konularında faaliyet gösteren her türlü sivil toplumun gelişmesi, etkin ve verimli hale gelmesi için her türlü çalışmaları yapmak.

3.1.3- Çevre ve kültür değerlerimizin tanıtımı ve korunmasını sağlamak.

3.1.4- İnsan haklarının; anlaşılması, benimsenmesi, kullanılması, korunması, gelişmesi ve etkin bir şekilde hayata hakim olması için her türlü faaliyette bulunmak,

3.1.5- Kişilerin ve toplumun mutlu, huzurlu ve güvenli olmalarını sağlamak için, meşru olan her türlü ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik çalışma yapmak.

3.1.6- İnsanlar arasında kardeşlik ve dostluk duygularını geliştirmek, verimli ve sağlıklı sosyal ilişkileri kurmak ve özlenen çağdaş toplumun oluşmasına katkıda bulunmak.

3.1.7- Dini, tarihi, milli ve ilmi kaynak mahiyetindeki eserlerin tespiti, tanıtımı, okunmasının yaygınlaştırılması, inanç kültürünün pekiştirilmesi, bu konularda, halkın bilinçli ve duyarlı hale gelmesi için her türlü faaliyetlerde bulunmak.

MADDE 4- DERNEKÇE SÜRDÜRÜLECEK ÇALIŞMA KONULARI VE ÇALIŞMA BİÇİMLERİ:

4.1- ÇALIŞMA KONULARI:

Dernek, gayeleri doğrultusunda aşağıda belirtilen tüm çalışmaları, yasalarda belirtilen esas ve usullere uygun bir şekilde yapar.

4.1.1- Dernek, fertlerin her birinin seviyesine uygun olarak bilimsel ve çağdaş usul ve araçlarla, gerekli her türlü eğitimi almalarına katkıda bulunur; analitik ve kritik düşünme yeteneğine sahip olmaları için gerekli çalışmaları yapar.

4.1.2- Her seviyede, öğrenim ve araştırma yapanlara ve yapmak isteyenlere karşılıklı veya karşılıksız burslar verir; ayni ve nakdi yardımlar sağlar, malzeme ve barınma imkânları temin eder.

4.1.3- İnsanlık için faydalı hizmetleri ile tarihte yer edinmiş şahsiyetlerin anlaşılması ve tanıtımı için çalışmalar yapar.

4.1.4- Dernek, hukukun üstünlüğünü temin etmek ve insan haklarının anlaşılması, benimsenmesi, kullanılması, korunması, gelişmesi ve etkin bir şekilde hayata hakim olması için her türlü çalışmayı yapar.

4.1.5- Tarihi, kültürel ve tabii çevreyi korumak ve geliştirmek, çevre bilincini oluşturmak için her türlü faaliyeti yapar.

4.1.6- İnsanlar ve toplumlar arasında dostluğu sağlamak, geliştirmek ve korumak için her türlü faaliyeti yapar.

4.1.7- Sosyal huzur ve refahın sağlanması ve gelişmesi için her türlü faaliyeti yapar, ihtiyaç sahiplerine her türlü ayni( gıda, ev eşyası, şahsi eşya, yakıt vb.) ve nakdi yardımlarda bulunur, evde bakım hizmetleri sunar veya bu hizmetleri satın alır.

4.1.8- Dernek, fakirlere ve muhtaçlara yardım amacıyla, yürürlükteki mevzuat hükümleri çerçevesinde gıda bankacılığı yapar.

4.1.9- Kültür ve eğitim hayatının gelişmesi için gerçek ve tüzel kişilere her türlü ayni ve nakdi ve diğer destekler verir, programlar düzenler, projeler hazırlar ve hazırlatır. Her türlü kültürel ve sanatsal çalışmaları icra eder ve destekler.

4.1.10- İnsanların ruhen ve bedenen sağlıklı olması, sağlıklı kalması ve sağlık sorunlarının çözülmesi için projeler hazırlar, çözüm yollarının geliştirir, bulunan çözüm yollarının uygulanması için çalışmalar yapar,  doğal beslenme konusunda bilinç oluşturma ve diğer her türlü çalışmaları yapar, bu konularda sağlık alanında faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişiler ve resmi kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapar.

4.1.11- İzciliğin ve sivil savunmanın yaygınlaştırılması, tanıtılması ve kişilerin donanımlı kılınması için her türlü çalışmaları yapar ve izcilik ve sivil savunma faaliyetlerini destekler, kurslar düzenler, kurtarma ve çalışma ekipleri oluşturur.

4.1.12- Milli kültürümüzü geliştirmeye ve halkın kültür seviyesini yükseltmeye yönelik; araştırmalar yapar ve yaptırır, bu konuda kurslar ve seminerler düzenler.

4.1.13- Yurt dışında ve yurt içinde muhtelif bölgelere kültürel, eğlence ve eğitim amaçlı geziler ve ziyaretler tertip eder.

4.1.14- Yaşayan ilim adamlarının topluma tanıtılması ve kendisinden istifade edilmesi için her türlü çalışmaları yapar.

4.1.15- Dernek amaçlarına uygun faaliyet yapan her türlü iletişim ve yayın kuruluşlarına her yönden destek olur.

4.1.16- Aynı veya benzer amaçlarla kurulmuş çeşitli sosyal kuruluşlar, dernekler ve gönüllü kuruluşlar arsında, iletişim, dayanışma koordinasyonu sağlamak için, geziler, ziyaretler düzenler, buralarda şölenler, toplantılar, defileler ve kermesler tertip eder ve düzenlenen çeşitli toplantı ve etkinliklere katılır.

4.1.17- Dernek, milli ve dini gün ve gecelerde anma ve kutlama programları düzenler. Toplumda haklı bir yer edinmiş bilim, kültür, sanat, çevre, sosyal hizmet alanlarında hizmet etmiş, eser vermiş, çalışma yapmış kişilerle ilgili anma toplantıları, konulu ödül ve yarışma programları düzenler, organizasyonlar yapar.

4.1.18- Ülkemiz ve diğer ülkeler ve halklar arasında; bilimsel, kültürel, sosyal, ekonomik ve ticari alanlarda; verimli bir işbirliği, diyalog, bilgi alışverişi, dostluk ve dayanışma amaçlı;  toplantılar, geziler, davetler, ziyaretler ve kültürel etkinlikler düzenler. Yurt dışında ve yurt içinde muhtelif bölgelere kültürel, eğlence ve eğitim amaçlı geziler ve ziyaretler tertip eder.

4.1.19- İzciliğin ve sivil savunmanın yaygınlaştırılması, tanıtılması ve destek görmesi ile ilgili çalışmalar yapar ve izcilik ve sivil savunma faaliyetlerini destekler, kurslar düzenler, kurtarma ve çalışma ekipleri oluşturur. Bu konularda çalışan gönüllü kuruluşlarla işbirliği yapar, toplantılar düzenler.

4.1.20- Afetzedelere, arama, kurtarma, barınma, beslenme, sağlık ve tedavi konularında yardım sağlar.

4.1.21- Din ve inanç kültürünü geliştirmeye ve halkın bu konudaki bilgi ve bilinç seviyesini yükseltmeye, mealin okunması ve anlaşılmasına yönelik faaliyetler yapar ve bu tür çalışmaları organize eder. Bu konularda; seminer ve paneller düzenler, platformlar oluşturur, okuma ve okutma günleri tertip eder.

4.1.22- Türk ve İslam kültürüne katkıda bulunmuş olan ilim adamlarının, fikir ve düşüncelerinin ve eserlerinin topluma tanıtılması için çeşitli faaliyetler yapar.

4.2-    ÇALIŞMA BİÇİMLERİ:

Dernek, gayeleri doğrultusunda ve çalışma konuları çerçevesinde aşağıda belirtilen tüm faaliyetleri, yasalarda belirtilen esas ve usullere uygun bir şekilde yapar.

4.2.1- Konferanslar, sempozyumlar, seminerler, kurslar, paneller, açık oturumlar, forumlar, fuarlar, sergiler, piknik ve geziler, kermesler, çekiliş, yarışma, festival, konserler ve spor yarışmaları düzenler. Broşür, katalog, bülten, dergi, yıllık, gazete, kitap ve benzeri yayınları yayınlayabilir.

4.2.2- Anaokulu, kreşler, lokaller, okuma salonları, etüd salonları, laboratuarlar, açar ve işletir.

4.2.3- Yarışlar, şenlikler, anma günleri, ödül programları düzenler.

4.2.4- Her türlü beceri, meslek ve sanata yönelik kurslar açar. Yaz okulları ve takviye kursları düzenler.

4.2.5- Yurtlar, pansiyonlar, huzurevleri, bakım evleri misafirhaneler açar. İhtiyaç sahiplerine evde bakım hizmeti temin eder.

4.2.6- Spor tesisleri ve şehir içi spor salonları kurar ve işletir.

4.2.7- Araştırma Merkezi, kütüphane, konferans salonu, kültür merkezi, arşiv ve müzeler kurar.

4.2.8- Dernek; arsa, bina, kamp, devre mülk, kulüp, lokal, sosyal tesisleri gibi taşınmaz malları kiralar, satın alır, bağış kabul eder, üzerinde her türlü ayni hakları tesis edebilir, kiraya verebilir,  işletebilir ve her türlü inşaatı yaptırabilir, taşınır mallar, menkul değerler, araçlar ve haklar alabilir, kiraya verebilir.

4.2.9 – Amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için dernek üyeleri ya da uzman kişiler aracılığıyla araştırma, inceleme, geliştirme çalışmaları yapar, öneri ve dilekleri belirler.

4.2.10 – Dernek, amaçları doğrultusunda kulüpler kurabilir.

4.2.11 – Yardım Toplama Kanunu ile Kuruluş Tüzüğü hükümlerine uygun olarak bağış ve yardım alır, bağış ve yardımda bulunur.

4.2.12 – Dernek amaçları doğrultusunda her türlü çalışma ve faaliyetleri destekler ve daha iyilerinin yapılabilmesi için yarışmalar açar ve ödüller verir.

4.2.13 – Dernek amaçları doğrultusunda yazılı (gazete, dergi, bülten) ve görsel-işitsel medya da (TV, radyo)  halkı bilgilendirmeye ve bilinçlendirmeye yönelik çeşitli sunumlar yapar (TV filmi çeker, broşür-afiş-katalog-dergi-kitap basar, P.O.P malzemeleri çıkarır, sponsor olur, billboard-süperbilboard-ışıklı otobüs durakları-otobüs üzeri-bina cephesi ya da çatısı-uçan balon-bez afiş gibi OUT DOOR tanıtımda bulunur. Amaç ve faaliyetlerini gerçekleştirmek için sponsorluk sözleşmeleri yapar. dernek adına web sitesi açar; CD, DVD gibi her türlü manyetik ve elektronik malzeme hazırlar.

4.2.14 – Dernek içinde oluşturulacak komiteler, komisyonlar veya uzman ya da danışmanlar aracılığı ile amaç ve çalışma konularında incelemeler ve araştırmalar yapar.

4.2.15 – Doğal afetler veya her türlü felaketler karşısında, ilk yardım ve kurtarma faaliyetleri konusunda üyelerini eğitir, kurslar düzenler, kurtarma ve çalışma ekipleri oluşturur. Bu konularda çalışan gönüllü kuruluşlarla işbirliği yapar, toplantılar düzenler. Afetzedelere barınma, beslenme, giyim, sağlık yardımı ve tedavi başta olmak üzere ihtiyaç duydukları konularda yardım sağlar.

4.2.16 – Dernek, yabancı ülkelerdeki dernek veya kuruluşların üyelerini Türkiye’ye davet edebilir ya da yabancı dernek veya kuruluşların davetlerine uyarak üyelerini veya dernek üyesi olma hakkına sahip üçüncü kişileri yurt dışına gönderebilirler.

4.2.17 – Çeşitli sosyal hizmet birimlerinin (yuva, gündüz bakımevi, kreş, huzurevi vb.) kurar işletir, kurulmasını ve işletilmesini destekler.

4.2.18 – Amaç ve çalışmalarını gerçekleştirmek için yasalarda öngörülen diğer çalışmaları yapar.

4.2.19 – İlmi ve akademik kariyeri olan kadrolarla çalışma grupları oluşturup; dernek amaçları doğrultusunda projeler üretir.

4.3-    DERNEĞİN YAPACAĞI DİĞER ÇALIŞMALAR:

4.3.1. – Derneğe gelir temin etmek amacı ile fuarlar, kermesler, konserler ve benzeri sosyal ve kültürel etkinliklerde bulunur veya bu tür faaliyetlere katılır.

4.3.2. – Dernek gayelerini yerine getirmek amacıyla iktisadi işletmeler kurabilir, temsilcilikler açabilir.

4.3.3. – Üyelerini daha aktif ve verimli kılmak için hizmet içi eğitim programları düzenler. Komisyonlar ve çalışma kolları ve çalışma grupları teşekkül ettirir.

4.3.4. – Dernek gayrimenkullerle ilgili her türlü tasarrufa izinlidir.

4.3.5. – Dernek, başka derneklere kurucu ve üye olabilir. Bu durumda derneği, yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi temsil eder ve oy kullanır. Bu kişinin başkanlık veya temsil görevi sona erdiğinde, dernek adına oy kullanacak kimse Yönetim Kurulunca yeniden belirlenir.

4.3.6. – Dernek uluslararası faaliyette veya işbirliğinde bulunabilir, yurtdışında temsilcilik açabilir, yurt dışında dernek veya üst kuruluş kurabilir veya yurt dışında kurulmuş dernek veya kuruluşlara katılabilirler.

4.3.7. – Dernek, yürürlükteki yasalara uygun olarak, yurt dışında bulunan kişi, kurum ve kuruluşlardan ayni ve nakdi yardım alabilir; bunlarla işbirliği yapar,  karşılıklı yardımlaşmayı sağlar.

4.3.8. – Dernek, amaçlarını gerçekleştirmek üzere, benzer amaçlı derneklerden, vakıflardan, işçi ve işveren sendikalarından ve meslekî kuruluşlardan maddî yardım alabilir ve adı geçen kurumlara maddî yardımda bulunabilir. Dernek amaçları doğrultusunda, siyasi partilerle işbirliği yapabilir.

4.3.9. – Dernek, yasal hükümler saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütebilir.

4.3.10. – Dernek, faaliyetlerini ve görüşlerini kamuoyuna duyurmak üzere basın açıklamaları yapar ve bildiriler yayınlar.

4.3.11. – Dernek, diğer dernekler, vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere girişim, hareket ve benzeri adlarla oluşturdukları tüzel kişiliği bulunmayan geçici nitelikteki platformlar kurabilir, kurulmuş olanlara katılabilir.

MADDE 5-DERNEĞİN KURUCULARI:

MADDE 6-DERNEĞİN ŞUBELERİ:

Derneğin şubesi yoktur

MADDE –7 ÜYELİK :

7.1.-   ÜYELİK VE ÇEŞİTLERİ:

Derneklerle ilgili mevzuat hükümlerine göre dernek üyesi olabilecek olan gerçek ve tüzel kişiler derneğe üye olabilirler. Derneğin asil üye ve onursal üye olmak üzere iki çeşit üyesi vardır.

7.1.1. – Asil Üyelik : Fiil ehliyetini haiz bulunan her gerçek kişi ile tüzel kişiler derneğe üye olabilir.

7.1.2. – Onursal Üyelik    : Fiil ehliyetini haiz bulunan gerçek kişiler ile tüzel kişilerden, derneğe faydalı olacağı umulan kişilerin kendi talebi ve 2 asil üyenin teklifi ile Yönetim Kurulunun kararı ile onursal üye olunur. Onursal üyenin oy hakkı yoktur. Onursal üyenin aidat verme zorunluluğu da yoktur.

7.2.-   ÜYELİĞE GİRME:

Derneğe üye olabilmek için yönetim kurulunun karar vermesi gerekir. Yönetim kurulunca, üyelik için yapılan başvurular en geç 30 gün içinde karara bağlanır ve sonuç başvuru sahibine yazılı olarak bildirilir.

7.3.-   ÜYELİKTEN ÇIKMA:

Her üye istifa hakkına sahiptir. Üyeler o yıla ait aidatlarını tamamen ödemek ve yazı ile Yönetim Kuruluna bildirmek sureti ile dernek üyeliğinden çıkabilir.

Üyelik için kanunda veya tüzükte aranılan nitelikleri sonradan kaybedenlerin dernek üyeliği kendiliğinden sona erer.

7.4. –   ÜYELİKTEN ÇIKARILMA:

7.4.1. – Derneklerle ilgili mevzuat hükümlerine göre üyelikten çıkarılması gereken üye,

7.4.2. – Dernekler Kanununda belirtilen yasak faaliyetlerde bulunan üye,

7.4.3. – Derneğin amacına aykırı davranan, derneğin amacının gerçekleşmesini güçleştirici veya engelleyici davranış sergileyen veya derneğin aleyhine faaliyette bulunan üye,

7.4.4. – Senesi bittiği halde aidatını yazılı ihbara rağmen ödemeyen dernek üye;

Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır.

7.5.-   ÜYELERİN HAKLARI:

Hiç kimse derneğe üye olmaya ve dernekte kalmaya zorlanamaz. Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır. Üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Vekaletle başkasına oyunu kullandıramaz. Onursal üyelerin oy hakkı yoktur. Tüzel kişinin üye olması halinde, yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır. Bu kişinin başkanlık veya temsil görevi sona erdiğinde, tüzel kişi adına oy kullanacak kimse yeniden belirlenir.

MADDE 8- DERNEĞİN ORGANLARI:

Derneğin organları; Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu’ndan ibarettir.

8.1.-   GENEL KURUL

8.1.1. – Genel Kurulun Kuruluş Şekli Ve Toplanma Zamanı :

Genel Kurul, derneğe kayıtlı asil üyelerden teşekkül eden ve derneklerle ilgili kanunlar ile bu tüzükte belirtilen görev ve yetkileri bulunan en yetkili karar organıdır.

Genel kurul üç yılda bir Nisan ayında olağan olarak toplanır. Yönetim ve denetim kurulları gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine yönetim kurulu, genel kurulu bir ay içinde toplantıya çağırmak zorundadır. Yönetim kurulu bu görevi yapmazsa dernekler kanununun ilgili maddesi uygulanır.

8.1.2. – Çağrı Usulü:

Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk  sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

8.1.3. – Toplantı Yeri:

Genel kurul dernek merkezinin bulunduğu yerde yapılabileceği gibi, Yönetim Kurulu kararı ile başka bir yerde de yapılabilir.

8.1.4. – Toplantı Yeter Sayısı:

Genel kurul dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde üçte ikisinin katılımı ile toplanır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak; bu toplantıya katılan üye sayısı derneğin yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

8.1.5. – Toplantı Yapılış Usulü:

Dernek genel kurul toplantısı üyelere bildirilen gün, saat ve yerde yapılır. Genel kurula katılacak üyeler yönetim kurulunca düzenlenen listelerdeki adları hizasına imza ederek toplantı yerine girerler. Çoğunluk sağlanamazsa durum bir tutanakla tespit edilir Toplantı Yönetim Kurulu başkanı veya görevlendireceği biri tarafından açılır.

8.1.6. – Toplantı Yönetimi:

Genel kurulun açılışından sonra toplantıyı idare etmek üzere bir başkan ve bir başkan vekili ve iki katip seçilir. Toplantının yönetimi genel kurul başkanına aittir. Katipler toplantı tutanağını hazırlarlar. Başkanla birlikte imzalarlar. Toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler Yönetim Kuruluna verilir.

8.1.7. – Toplantıda Görüşülecek Konular :

Genel kurul toplantısında gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen hususların gündeme konulması zorunludur.

8.1.8. – Genel Kurulun Görev Ve Yetkileri :

1-Dernek organlarının seçilmesi,

2-Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,

3-Yönetim ve denetim kurullarının raporlarının görüşülmesi ve kabulü, Yönetim Kurulunun ibrası,

4-Üye aidatlarının belirlenmesi.

5-Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülmesi ve aynen veya değiştirilerek kabulü,

6-Dernek için lüzumlu taşınmaz mallarının satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

7-Yurtiçi ve yurtdışında dernek veya üst kuruluş kurulması veya kurulmuş

dernek veya kuruluşlara katılınması,

8-Derneğin feshine karar verilmesi,

9-Yasalarda ve bu tüzükte genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi.

8.1.9. – Karar Yeter Sayısı Ve Oylama Şekli:

Genel Kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Oylamanın açık olması esastır. Ancak genel kurul, gündemin bazı maddeleri için gizli oylama yapılmasına karar verebilir.

8.2.-   YÖNETİM KURULU

8.2.1.-     Yönetim Kurulunun Teşkili:

Yönetim Kurulu 5 asil ve 5 yedek olmak üzere genel kurul tarafından üç yıl için seçilir. Daha önce seçilenler yeniden seçilebilir. Asil üyelerden boşalma olması halinde yedek üyelerden sıraya göre çağrılması zorunludur.  Yönetim Kurulu derneğin yürütme ve temsil organıdır; bu görevini kanuna ve dernek tüzüğüne uygun olarak yerine getirir. Temsil görevi, Yönetim Kurulunca üyelerden birine veya bir üçüncü kişiye verilebilir.

8.2.2.-     Yönetim Kurulunun Görev Ve Yetkileri:

a) Derneği temsil eder, derneği yönetir ve faaliyetlerini yürütür,

b) Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapar ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayıp genel kurula sunar,

c) Yasaların ve dernek tüzüğünün kendisine verdiği işleri yapar ve yetkilerini kullanır,

d) Dernek faaliyetleri için bina kiralar, lokal açar, lokalin iyi işlemesi için gerekli tedbirleri alır,

e) Üye alır veya gerektiğinde üye çıkarır,

f) Genel kurulu olağan veya olağan üstü toplantıya çağırır,

g) Uluslararası faaliyette veya işbirliğinde bulunulmasına, yürürlükteki yasalara uygun olarak, yurt dışında bulunan kişi, kurum ve kuruluşlardan ayni ve nakdi yardım alınmasına; bunlarla işbirliği yapılmasına ve karşılıklı yardımlaşmaya dair kararları verir.

h) Benzer amaçlı derneklerden, vakıflardan, işçi ve işveren sendikalarından ve mesleki kuruluşlardan maddî yardım alınmasına ve adı geçen kurumlara maddî yardımda bulunulmasına dair kararları verir.

i) Derneğin, yurt içinde bulunan dernekler, vakıflar, sendikalar, meslek kuruluşları ile resmi kuruluşlarla ve tüm gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yapılmasına,  karşılıklı yardımlaşmanın sağlanmasına dair kararları alır.

j) Genel Kurulun aldığı kararları yerine getirir, ilgili mevzuat ve dernek tüzüğünün gerektirdiği diğer görevleri yapar, dernek gayesi doğrultusunda ve dernek faaliyetleri çerçevesinde genel kurulun münhasıran yetkisinde olmayan her türlü kararı alır ve uygular.

k) Yurt içinde ve yurt dışında temsilcilik açılması.

8.2.3.-     Görev bölümü:

Yönetim Kuruluna seçilenler kendi aralarında bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir muhasip, bir veznedar ve sekreteri seçerler.

1-   Başkan         : Derneği temsil eder ve kararları uygular.

2-   Başkan yardımcısı     : Başkanın bulunmadığı zamanlarda onun görevlerini yapar.

3-   Muhasip        : Derneğin hesaplarını tutar.

4-   Veznedar      : Dernek gelirlerini makbuz karşılığında tahsil eder, giderleri belgelerine göre öder, bunları ilgili defterlerde tutar.

5-   Sekreter       : Derneğin sekreterlik ve yazışma işlerini yürütür, hesapla ilgili olmayan defterleri tutar.

8.2.4.-       Toplanma Ve Karar Yeter Sayısı :

Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu başkanının çağrısı üzerine gerekli gördüğü zamanlarda üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. Bunun dışında en az ayda bir defa toplanır. Kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır.

8.2.5.-       Yönetim Kurulunun Tamamlanması:

Yönetim Kurulu üye sayısı çeşitli sebeplerle boşalırsa, eksilen üyelerin yerine yedeklerin sırasıyla alınması suretiyle Yönetim Kurulu tamamlanır.  Buna rağmen Yönetim Kurulu üye tam sayısının yarısının altına düşerse dernekler kanununun konuya ilişkin hükümleri uygulanır.

8.3. – DENETİM KURULU

8.3.1. – Denetim Kurulu Seçimi, Görev Ve Yetkileri

Denetim kurulu genel kurul tarafından asil üyeler arasından üç yıl için seçilen üç asil, üç yedek üyeden kurulur. Seçilen üyeler tekrar seçilebilir. Denetleme Kurulu üyeleri tek tek veya heyet halinde her zaman dernek defterlerini tetkik edebilirler. Yönetim Kurulu ve Sekreter kendilerinden istenilen belge, defter ve bilgileri Denetim Kurulu üyelerinin tetkikine arz ile mükelleftir. Denetim kurulu her zaman Yönetim Kurulu çalışmalarını ve bütün işlemlerini genel kurul adına denetler ve inceler. Bunun sonunda elde ettiği sonuçları bir rapor ile Yönetim Kuruluna ve toplantılarda Genel Kurula bildirir.

8.3.2.-       Derneğin İç Denetimi:

Derneğin iç denetimi esastır. Genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu; tüzükte gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

Denetim kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.

8.4. – GENEL KURUL TOPLANTISINDA ORGANLARA SEÇİLENLERİN İDAREYE BİLDİRİLMESİ  :

Genel kurulu izleyen otuz gün içinde, yönetim kurulu ve denetim kuruluna seçilen asıl ve yedek üyeleri mülkî idare amirliğine bildirilir. Dernek organlarında ve yerleşim yerinde meydana gelen değişiklikler de aynı usule tâbidir. 

MADDE -9 DERNEK TEMSİLCİLİĞİ

Dernek, yönetim kurulu kararı ile gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açabilir. Temsilcilikler, dernek genel kurullarında temsil edilmezler. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir.

MADDE 10- DERNEĞİN GELİRLERİ VE HARCAMALARI :

10.1.-  DERNEĞİN GELİRLERİ VE KAYNAKLARI:

10.1.1.-       Üye aidatı : Üye aidatı, yıllık 240 -YTL (İki yüz kırk Yeni Türk Lirası) ’dır.  Bu miktar, daha sonraki yıllarda genel kurul tarafından belirlenebilir.

10.1.2.-      Dernekçe yapılan yayınlar, düzenlenen konser, eğlence, gezi, seminer, temsil, spor yarışması, konferans, ve davetlerden sağlanan gelirler.

10.1.3.-      Basılı kağıt ve vs. satış gelirleri.

10.1.4.-      Derneğin iktisadi işletmelerinden elde edilen gelirler.

10.1.5.-      Derneğe yapılan her türlü şartlı ve şartsız bağışlar ve yardımlar.

10.1.6.-      Mevcut mal ve nakit varlığının değerlendirilmesi ile oluşan gelirler.

10.1.7.-      Menkul ve gayrimenkul alır ve satar, kiralar.

10.1.8.-      Yurt içinden veya dışından doğrudan doğruya veya vasiyet yoluyla hakiki veya hükmi şahıslar tarafından bağışlanan menkul veya gayrı menkuller ile her türlü kıymet ve haklar.

10.1.9.-      Mevzuata uygun diğer gelirler.

10.2.-  GELİRLERİN TAHSİLİ VE MUHAFAZASI :

Dernek gelirleri dernek mevzuatına uygun makbuzlarla veya derneğe ait banka hesabına yatırılmak sureti ile tahsil olunur. Yetkili kişi veya kişilerin imzası ile çekilir. Yönetim Kurulunca mevzuat çerçevesinde her yıl için belirlenecek miktardaki para (30) gün süre ile kasada bulundurulabilir. Bu miktarı geçenler süreyi beklemeden bankaya yatırılır.

10.3.-  HARCAMALAR :

Dernek giderleri bütçeye uygun oyarak yapılır. Bu harcamalar belgelere dayanır.

10.4.-  DERNEĞE YAPILACAK YARDIMLARIN ve ALINACAK BORÇLARIN ŞARTLARI:

Dernek, ilgili mevzuat çerçevesinde, şahıslardan ve muhtelif kuruluşlardan maddi yardım talep edebilir, bu kuruluşlar tarafından yapılan yardımları kabul edebilir, bu kuruluşlara yardımda bulunabilir.

10.5.-  DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ :

Dernek, ihtiyaç duyulması durumunda, her türlü giderlerini karşılamak üzere, genel kurulda kabul edilmiş olan gelecek dönem bütçesinin giderler toplamını aşmamak kaydıyla Yönetim Kurulu kararı ile  gerçek ve tüzel kişilerden borç alabilir. Borçların geri ödeme tarihleri, borç alma kararı alan Yönetim Kurulunun görev süresinin biteceği tarihten sonraki bir tarih olamaz.

MADDE 11- GELİR VE GİDER KAYITLARINDA USUL:

11.1.-  Dernek gelirleri alındı belgesi ile toplanır. Giderler fatura veya harcama belgesi ile yapılır. Bu belgelerin saklanma süresi özel kanunlarda gösterilen süreye ilişkin hükümler saklı kalmak üzere beş yıldır.

11.2.-  Dernek gelirleri alındı belgesi ile toplanır ve giderler harcama belgesi ile yapılır. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile toplanması halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

11.3.-  Dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak alındı belgeleri, ilgili yönetmelik doğrultusunda yönetim kurulu kararı ile bastırılır.

11.4.-  Dernek gelirlerini toplayacak kişiler yönetim kurulu kararıyla belirlenir ve bunlar adına yetki belgesi düzenlenir.

MADDE 12- BİLDİRİ YAYINLANMASI:

Dernek, yürürlükteki mevzuat hükümlerine uygun olarak bildiri yayınlayabilir

MADDE 13-DERNEK DEFTERLERİ:

Dernekler mevzuatının defter ve kayıtlara ilişkin hükümlerinde belirtilen defter ve kayıtların tutulması zorunludur. Bunların dışında işin niteliği gereği tutulması gereken defterler, Yönetim Kurulu kararına dayalı olarak tutulabilir. Defterlerden tasdikli olması zorunlu olanları noterden veya dernekler biriminden tasdik ettirilir.

MADDE 14-DERNEĞİN FESHİ VEYA TASFİYESİ

14.1.-  DERNEĞİN FESHİ :

14.1.1 – Dernek genel kurulu derneğin her zaman feshine karar verebilir. Ancak karar verilebilmesi için genel kurula katılma hakkına sahip bulunan dernek üyelerinin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunmaları şarttır. İlk toplantıda bu çoğunluğun sağlanamaması halinde üyeler dernek tüzüğünün ilgili  maddesine göre ikinci toplantıya çağrılır. Feshe ilişkin kararın toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile verilmesi  zorunludur.

14.1.2 – Dernek, münfesih duruma düştüğü zaman dernekler kanununun ilgili maddesine göre mahkemece fesh edilir.

14.2.-  MALLARIN TASFİYESİ :

Derneğin feshine karar veren Genel Kurul, malların hangi kuruluşa devredileceğine de karar verir. Dernek mallarının tasfiyesi için en son yönetim kurulu tasfiye komisyonu olarak görev yapar. Bu komisyon, dernek mallarını, alacak ve borçlarını tespit eder, alacaklarını alır, borçlarını öder.

MADDE 15 – TÜZÜK MADDELERİ DEĞİŞİKLİĞİ:

Usulüne uygun olarak gündeme alınmak şartıyla tüzükte yer alan hususların değiştirilmesi mümkündür. Tüzük değişikliklerinde, toplantı nisabı üyelerin üçte iki çoğunluğu;karar nisabı, kongreye katılan üyelerin üçte iki çoğunluğudur.

MADDE 16 – İşbu dernek tüzüğü 16 maddeden oluşmakta olup, tüzükte hüküm bulunmayan hallerde, Dernek Kanunu ve bağlı yönetmelikleri, Türk Medeni Kanunun tüzel kişilere ilişkin hükümleri uygulanır.