Amaçlar / Çalışma Konuları

Agâh Sosyal Gelişim Derneği

DERNEĞİN AMAÇLARI:

 • İnsanların; milli, manevi, ahlaki ve evrensel değerlere bağlı; bilgi ve  beceri yönünden günümüz ve gelecek dönemin gereklerine göre donanımlı; hukukun üstünlüğünü ve insan haklarını benimsemiş; çevreye duyarlı; bedenen ve ruhen sağlıklı ve zinde;  üstün vasıflı, eğitimli, kültürlü, görgülü; sevgiye dayalı hizmet üreten; ülkesini, milletini ve tüm insanlığı seven; olayları gerçek boyutları ile kavrayıp olumlu yöne yönlendirebilecek analitik ve kritik düşünme yeteneğini edinmiş kişiler olarak yetişmesine katkıda bulunarak, böyle fertlerin oluşturduğu mutlu ve huzurlu bir toplum oluşmasını sağlamak.
 • Eğitim, kültür, yardımlaşma, dayanışma, iletişim, çevre ve sağlık konularında faaliyet gösteren her türlü sivil toplumun gelişmesi, etkin ve verimli hale gelmesi için her türlü çalışmaları yapmak.
 • Çevre ve kültür değerlerimizin tanıtımı ve korunmasını sağlamak.
 • İnsan haklarının; anlaşılması, benimsenmesi, kullanılması, korunması, gelişmesi ve etkin bir şekilde hayata hakim olması için her türlü faaliyette bulunmak,
 • Kişilerin ve toplumun mutlu, huzurlu ve güvenli olmalarını sağlamak için, meşru olan her türlü ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik çalışma yapmak.
 • İnsanlar arasında kardeşlik ve dostluk duygularını geliştirmek, verimli ve sağlıklı sosyal ilişkileri kurmak ve özlenen çağdaş toplumun oluşmasına katkıda bulunmak.
 • Dini, tarihi, milli ve ilmi kaynak mahiyetindeki eserlerin tespiti, tanıtımı, okunmasının yaygınlaştırılması, inanç kültürünün pekiştirilmesi, bu konularda, halkın bilinçli ve duyarlı hale gelmesi için her türlü faaliyetlerde bulunmak.

ÇALIŞMA KONULARI:

Dernek, gayeleri doğrultusunda aşağıda belirtilen tüm çalışmaları, yasalarda belirtilen esas ve usullere uygun bir şekilde yapar.

 • Dernek, fertlerin her birinin seviyesine uygun olarak bilimsel ve çağdaş usul ve araçlarla, gerekli her türlü eğitimi almalarına katkıda bulunur; analitik ve kritik düşünme yeteneğine sahip olmaları için gerekli çalışmaları yapar.
 • Her seviyede, öğrenim ve araştırma yapanlara ve yapmak isteyenlere karşılıklı veya karşılıksız burslar verir; ayni ve nakdi yardımlar sağlar, malzeme ve barınma imkânları temin eder.
 • İnsanlık için faydalı hizmetleri ile tarihte yer edinmiş şahsiyetlerin anlaşılması ve tanıtımı için çalışmalar yapar.
 • Dernek, hukukun üstünlüğünü temin etmek ve insan haklarının anlaşılması, benimsenmesi, kullanılması, korunması, gelişmesi ve etkin bir şekilde hayata hakim olması için her türlü çalışmayı yapar.
 • Tarihi, kültürel ve tabii çevreyi korumak ve geliştirmek, çevre bilincini oluşturmak için her türlü faaliyeti yapar.
 • İnsanlar ve toplumlar arasında dostluğu sağlamak, geliştirmek ve korumak için her türlü faaliyeti yapar.
 • Sosyal huzur ve refahın sağlanması ve gelişmesi için her türlü faaliyeti yapar, ihtiyaç sahiplerine her türlü ayni( gıda, ev eşyası, şahsi eşya, yakıt vb.) ve nakdi yardımlarda bulunur, evde bakım hizmetleri sunar veya bu hizmetleri satın alır.
 • Dernek, fakirlere ve muhtaçlara yardım amacıyla, yürürlükteki mevzuat hükümleri çerçevesinde gıda bankacılığı yapar.
 • Kültür ve eğitim hayatının gelişmesi için gerçek ve tüzel kişilere her türlü ayni ve nakdi ve diğer destekler verir, programlar düzenler, projeler hazırlar ve hazırlatır. Her türlü kültürel ve sanatsal çalışmaları icra eder ve destekler.
 • İnsanların ruhen ve bedenen sağlıklı olması, sağlıklı kalması ve sağlık sorunlarının çözülmesi için projeler hazırlar, çözüm yollarının geliştirir, bulunan çözüm yollarının uygulanması için çalışmalar yapar,  doğal beslenme konusunda bilinç oluşturma ve diğer her türlü çalışmaları yapar, bu konularda sağlık alanında faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişiler ve resmi kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapar.
 • İzciliğin ve sivil savunmanın yaygınlaştırılması, tanıtılması ve kişilerin donanımlı kılınması için her türlü çalışmaları yapar ve izcilik ve sivil savunma faaliyetlerini destekler, kurslar düzenler, kurtarma ve çalışma ekipleri oluşturur.
 • Milli kültürümüzü geliştirmeye ve halkın kültür seviyesini yükseltmeye yönelik; araştırmalar yapar ve yaptırır, bu konuda kurslar ve seminerler düzenler.
 • Yurt dışında ve yurt içinde muhtelif bölgelere kültürel, eğlence ve eğitim amaçlı geziler ve ziyaretler tertip eder.
 • Yaşayan ilim adamlarının topluma tanıtılması ve kendisinden istifade edilmesi için her türlü çalışmaları yapar.
 • Dernek amaçlarına uygun faaliyet yapan her türlü iletişim ve yayın kuruluşlarına her yönden destek olur.
 • Aynı veya benzer amaçlarla kurulmuş çeşitli sosyal kuruluşlar, dernekler ve gönüllü kuruluşlar arsında, iletişim, dayanışma koordinasyonu sağlamak için, geziler, ziyaretler düzenler, buralarda şölenler, toplantılar, defileler ve kermesler tertip eder ve düzenlenen çeşitli toplantı ve etkinliklere katılır.
 • Dernek, milli ve dini gün ve gecelerde anma ve kutlama programları düzenler. Toplumda haklı bir yer edinmiş bilim, kültür, sanat, çevre, sosyal hizmet alanlarında hizmet etmiş, eser vermiş, çalışma yapmış kişilerle ilgili anma toplantıları, konulu ödül ve yarışma programları düzenler, organizasyonlar yapar.
 • Ülkemiz ve diğer ülkeler ve halklar arasında; bilimsel, kültürel, sosyal, ekonomik ve ticari alanlarda; verimli bir işbirliği, diyalog, bilgi alışverişi, dostluk ve dayanışma amaçlı;  toplantılar, geziler, davetler, ziyaretler ve kültürel etkinlikler düzenler. Yurt dışında ve yurt içinde muhtelif bölgelere kültürel, eğlence ve eğitim amaçlı geziler ve ziyaretler tertip eder.
 • İzciliğin ve sivil savunmanın yaygınlaştırılması, tanıtılması ve destek görmesi ile ilgili çalışmalar yapar ve izcilik ve sivil savunma faaliyetlerini destekler, kurslar düzenler, kurtarma ve çalışma ekipleri oluşturur. Bu konularda çalışan gönüllü kuruluşlarla işbirliği yapar, toplantılar düzenler.
 • Afetzedelere, arama, kurtarma, barınma, beslenme, sağlık ve tedavi konularında yardım sağlar.
 • Din ve inanç kültürünü geliştirmeye ve halkın bu konudaki bilgi ve bilinç seviyesini yükseltmeye, mealin okunması ve anlaşılmasına yönelik faaliyetler yapar ve bu tür çalışmaları organize eder. Bu konularda; seminer ve paneller düzenler, platformlar oluşturur, okuma ve okutma günleri tertip eder.
 • Türk ve İslam kültürüne katkıda bulunmuş olan ilim adamlarının, fikir ve düşüncelerinin ve eserlerinin topluma tanıtılması için çeşitli faaliyetler yapar.