Helal ve Sağlıklı Gıda Platformu

Vizyon

Toplumların helâl ve sağlıklı gıda bilinci ile yaşaması

Misyon

Çevreyi ve insanı merkeze alarak, Helal ve Sağlıklı Gıda konusunda; yaratılış gayesine uygun fayda üretmek, muhtemel zararları tespit ederek tedbirler önermek, alternatif ve yenilikçi düşünerek ulusal ve küresel boyutta süreçler geliştirmektir.

Üyeler

 • Veteriner Fakülteleri Dayanışma Derneği (VEFADER)
 • BEYHEKİM Sağlık Derneği
 • Bilim Eğitim Sağlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (BİLİMDER)
 • GÜÇLÜ Sosyal Gelişim Gençlik ve Spor Kulübü Derneği

Platforma Katılma

Platform amaçlarını benimseyen gerçek ve tüzel kişiler platforma katılabilirler. Platforma katılması uygun görülen kişi ve kuruluşlara davet gönderilebilir. Platforma katılmak isteyen kişi ve kuruluşlar Yönetim Grubuna müracaat ederek platforma katılma isteklerini bildirirler; tüzel kişiler yetkili organlarının kararını sunarlar. Yönetim Grubunun oy birliği ile vereceği karar ile platforma üye kabul edilebilir.

Platformun amacına aykırı ve platformun aleyhine faaliyette bulunan üyeler yönetim gurubunun kararı ile üyelikten çıkarılır.

Koordinatör

Platform koordinatörü Yönetim Grubu tarafından bir yıl süreyle görev yapmak üzere tespit edilir. Yeni koordinatör seçilinceye kadar mevcut koordinatör görevine devam eder. Birden fazla koordinatör seçilmesi mümkündür.

İlk koordinatör olarak Prof. Dr. Fatih GÜLTEKİN seçilmiştir.

Platformun Kuruluş Amacı

 • Bedenen, ruhen ve sosyal olarak tam iyilik halinde olan,
 • Erdem, maneviyat, ahlak gibi kişisel değerlere, adalet, sevgi, mertlik ve uzlaşı gibi evrensel değerlere bağlı,
 • Bilgi ve beceri yönünden, günümüz ve gelecek dönemin gereklerine göre donanımlı,
 • Üstün vasıflı, eğitimli, kültürlü, görgülü; feraset, basiret ve hikmet sahibi,
 • Ülkesini, milletini ve tüm insanlığı seven; Sevgiye dayalı hizmet üreten,
 • Olayları gerçek boyutları ile kavrayıp, gidişatı olumlu yöne yönlendirebilecek, kritik ve analitik düşünme yeteneğini edinmiş,
 • Helal ve sağlıklı beslenmenin önemini kavramış, doğal ve sağlıklı beslenmenin temel ilkelerini öğrenmiş,
 • Gıdaların üretimi ve besin değerleri hakkında bilgi sahibi olmuş,
 • Gıdaların içindeki katkı maddeleri ve etkilerini araştırma becerisi kazanmış,
 • Yakın ve uzak çevresine edindiği bilgi ve tecrübeleri aktarması gerektiği bilinciyle, toplumda bir farkındalık oluşturma gayreti içinde olan,
 • Helal ve sağlıklı beslenmeyle ilgili edindiği bilgi ve becerileri alışkanlıkhaline getirme gayretiyle, içinde yaşadığı topluma örnek olmaya çalışan,
 • Kişilerden oluşan bedenen ve ruhen sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir toplum oluşmasını sağlanmak,
 • Doğal çevreyi korumak, güzelleştirmek ve geleceğe güvenle aktarılmasına çalışmak; bozulan insan – çevre ilişkilerinin yeniden tesisi için çaba sarf etmek,

Platformun Hedefleri

 • Platform olarak, fertlerin her birinin seviyesine uygun olarak bilimsel ve çağdaş usul ve araçlarla, gerekli her türlü eğitimi almalarına katkıda bulunarak; helal ve sağlıklı beslenmeyle ilgili bilgi ve alışkanlıkları kazanmaları için gerekli çalışmaların yapılması,
 • Helal ve sağlıklı beslenmeyle ile ilgili literatür oluşturulması ve yayın çıkarılması için gerekli çalışmalarının yapılması,
 • Doğal çevrenin ve doğal kaynakların; tüm insanlığın ortak malı olduğu inancı içerisinde, korunması, güzelleştirilmesi ve geliştirilmesi,
 • Helal ve sağlıklı beslenmenin anlaşılması, yaygınlaştırılması ve sistematiğinin oluşumuna katkıda bulunacak çalışmaların yapılması; sosyal farkındalık gelişimine katkı sağlayacak bilumum faaliyetin üretilmesi,
 • Çeşitli yetişmiş meslek erbabı insanlar, münevverler, mütehassıslar, eğiticiler, tüccar ve sanayiciler ve benzeri sosyal ve mesleki gruplar arasında koordinasyon sağlanması, çalışma grupları oluşturulması, HSG ve sağlıklı yaşam ile ilgili gerçek, doğru ve tam bilgiye ulaşmak için raporlar hazırlatılması,
 • HSG temini ile ilişkili olabilecek meslek gruplarında bir farkındalık oluşturmak için HSG eğitimleri verilmesi,
 • HSG ile ilgili akademisyen ve fikir adamlarının katılacağı tanıtım toplantıları, basın toplantıları, konferanslar, seminerler vb. etkinlikler düzenlenmesi,
 • HSG ile ilgili projelerin oluşumuna fikri katkı verecek, kişilerden, bir danışma kurulu oluşturulması (HSG Danışma Kurulu),
 • HSG ile ilgili çalışmaların yazılı, sesli, görsel ve interaktif ortamlarda yaygınlaştırılması,
 • Resmi ve özel kuruluşlarla, yayın kuruluşları ve basılı yayın organlarıyla, ticari şirket,araştırma kuruluşları, ve sivil toplum kuruluşları (Vakıf, dernek, platform vs..) ile Üniversitelerle ikili protokoller imzalayarak, HSG ile ilgili eğitim, araştırma ve benzeri çalışmalar yapılması,
 • İhtiyaç duyulan tüm etkinliklerin koordinasyonu ve gerçekleştirilmesi için çalışmalar yapılması,
 • Sponsor bulunması konusunda araştırmalar yapılmasına; bulunacak ticari şirket veya gerçek kişilerle, sivil veya resmi kuruluşlar ile, kişi ya da toplum kuruluşları ile, anlaşmalar yapılması,
 • HSG faaliyetleri ile ilgili olarak, yazılı, sesli, görsel medya ve interaktif ortamda, duyurular, tanıtım programları ve kampanyalar yapılması; bu tür faaliyetler için resmi kurum, ulusal-uluslar arası STK ve başkaca platformlar ile işbirliği yapılabilmesi,
 • HSG faaliyetleri ile ilgili görsel, işitsel, sanatsal, yazılı, basılı, web ortamında kullanılan materyaller üreterek toplumun çeşitli katmanları ile paylaşılması; bu materyalleri üretmek için çeşitli resmi kurumlar, ulusal uluslar arası STK’lar ve platformlar ile işbirliği yapılması,